Odszkodowania za błędy medyczne

 

Zakres pomocy:
O co zadbać:

- prowadzenie postępowań przeciwko placówkom medycznym i personelowi medycznemu/lekarzom i pielęgniarkom o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę w związku z uszczerbkiem na zdrowiu, którego doznali pacjenci na skutek błędu w sztuce medycznej

- reprezentujemy Klientów w sporach przed sądami powszechnymi, przed Wojewódzkimi Komisjami d/s Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w postepowaniu przed sądami lekarskimi, w postepowaniach karnych, a także przed firmami ubezpieczeniowymi.

- należy zgromadzić pełną dokumentację medyczną, a więc nie tylko karty informacyjne z pobytu w szpitalu, ale także wszelkie badania - zdjęcia, płytki CD oraz zapisy z przebiegu operacji - czyli pełną historię choroby

- należy gromadzić oryginały faktur, rachunków, paragonów za leczenie (wizyty lekarskie, badania, zakup lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego), przejazdy na badania, rehabilitację

- zachować kopię zwolnienia lekarskie, decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego, decyzji o niepełnosprawności

- zachować dokumenty świadczące o utracie zarobków: przelewy bankowe wynagrodzeń, umowy o pracę

Czego żądać !?

- transportu na zabiegi, przygotowania do wykonywania nowego zawodu, utraconego wynagrodzenia

- renty, jeżeli poszkodowany całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej albo zmniejszyły się jego widoki powodzenia na przyszłość lub zwiększyły się jego potrzeby.

- zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała bądź rozstrój zdrowia, cierpienia fizyczne i psychiczne, pogorszenie się perspektyw życiowych na przyszłość, konieczność zmiany dotychczasowego trybu życia

- odszkodowania tytułem zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, opieki osoby trzeciej,