Polityka prywatności

Polityka prywatności

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 • Administratorem danych osobowych klientów jest Kancelaria Radców Prawnych Iwaniuk-Rola Pawłow Spółka Partnerska z siedzibą w Legionowa 14/16 lok.104, 15-099 Białystok, kontakt mailowy: kancelaria@prawnicybialystok.pl

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych (np. poprzez dostęp do danych rejestrowych REGON poprzez usługę sieciową po wpisaniu numeru NIP Państwa firmy lub na stronie firma.gov.pl). Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu możliwości zawarcia i wykonania umowy usług świadczonych przez naszą firmę. Dane osobowe jakie zbieramy to:

 

 • nazwa firmy i/lub imię i nazwisko,
 • numer NIP,
 • adres siedziby firmy,
 • adres email,
 • numer telefonu,
 • fax – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. obecność numeru fax jest niezbędna na wizytówce),
 • stanowisko – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. stanowisko jest niezbędne na wizytówce),
 • zdjęcie – jeżeli wykonanie usługi tego wymaga (np. Państwa zdjęcie na ulotce, stronie internetowej).

Jednakże jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres pełnych 5 lat zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r., art. 74, pkt. 2 ppkt 1).
Państwa dane osobowe są udostępniane partnerom biznesowym Kancelarii Radców Prawnych Iwaniuk Rola-Pawłow Spółka Partnerska  jedynie w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba dostarczenia produktu do Państwa siedziby za pomocą usług kurierskich.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych realizuje przysługujące Państwu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Prawa te wynikają z art. 15 – 21 RODO i dotyczą:

 

 • Prawa dostępu do danych osoby której dane osobowe dotyczą – mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora Danych potwierdzenia czy Wasze dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób się to odbywa.
 • Prawa do sprostowania danych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych.
 • Prawa do usunięcia danych tzw. “prawo do bycia zapomnianym” – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych niezwłocznego usunięcia swoich danych o ile inne przepisy prawa na to pozwalają.
 • Prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych ograniczenia przetwarzania danych w ściśle określonych przypadkach, mianowicie:
  • w przypadku zakwestionowania prawidłowości danych osobowych na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • Administrator Danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora Danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • Prawa do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany;
  • Prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Państwa danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Państwa niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń. Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane;
  • Prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego – mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznacie, że przetwarzanie Waszych danych narusza przepisy prawa.

Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Państwu praw, można przesłać mailowo na adres: kancelaria@prawnicybialystok.pl. Państwa wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki.